Standard salgsbetingelser

1. Aftalen

Aftalen består af disse salgsbetingelser, information givet i ordreløsningen og eventuelle særligt aftalte vilkår. I tilfælde af konflikt mellem oplysningerne vil det, der er specifikt aftalt mellem parterne, have forrang, så længe det ikke er i strid med obligatorisk lovgivning.

Aftalen suppleres også med relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem virksomheder og forbrugere.

2. Partene

Sælgeren er:

På Vestrfell Garn

Høgafjellsvegen 49

5355 Knarrevik

E-mail: post@vaid.no

Telefonnummer: 40 32 60 38

Organisationsnummer: NEJ 923618317MVA

og kaldes herefter sælger / sælger.

Køberen er den forbruger, der foretager ordren, og kaldes herefter køberen / køberen.

Pris

Den angivne pris for varen og tjenesterne er den samlede pris, som køberen skal betale. Denne pris inkluderer alle skatter og ekstra omkostninger. Yderligere omkostninger, som sælgeren inden købet ikke har informeret om, bærer køberen ikke.

4. Indgåelse af en aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når køberen har sendt sin ordre til sælgeren.

Aftalen er dog ikke bindende, hvis der har været skrive- eller skrivefejl i sælgerens tilbud i bestillingsløsningen i onlinebutikken eller i købers ordre, og den anden part indså eller burde have indset, at en sådan fejl eksisterede.

5. Betalinger

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den sendes fra sælgeren til køberen.

Hvis køberen bruger et kreditkort eller betalingskort, når han betaler, kan sælgeren reservere købsprisen på kortet ved bestilling. Kortet opkræves samme dag som varen sendes.

Ved betaling med en faktura udstedes fakturaen til køberen, når varen sendes. Betalingsfristen er angivet på fakturaen og er mindst 14 dage fra modtagelse.

Købere under 18 år kan ikke betale med en efterfølgende faktura.

6. Levering

Levering finder sted, når køberen eller dennes repræsentant har overtaget sagen.

Hvis leveringstiden ikke er angivet i ordreløsningen, skal sælgeren levere varen til køberen uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter ordren fra kunden. Varen skal leveres til køberen, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

7. Risikoen ved varen

Risikoen for varerne overgår til køberen, når han eller hans repræsentant har fået leveret varerne i overensstemmelse med punkt 6.

8. Fortrydelsesret

Medmindre aftalen er fritaget for fortrydelsesretten, kan køberen annullere købet af varen i overensstemmelse med fortrydelsesloven.

Køberen skal underrette sælgeren om brugen af fortrydelsesretten inden for 14 dage fra fristen begynder at løbe. Fristen inkluderer alle kalenderdage. Hvis fristen slutter på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlænges fristen til nærmeste arbejdsdag.

Afbestillingsfristen betragtes som overholdt, hvis meddelelsen sendes inden udløbet af fristen. Køberen har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udøvet, og meddelelsen skal derfor ske skriftligt (fortrydelsesret, e-mail eller brev).

Annulleringsperioden begynder at løbe:

  • Ved køb af individuelle varer løber annulleringsperioden fra dagen efter modtagelsen af varen (e).
  • Hvis et abonnement sælges, eller hvis aftalen indebærer regelmæssig levering af identiske varer, løber fristen fra dagen efter den første forsendelse er modtaget.
  • Hvis købet består af flere leverancer, løber fortrydelsesperioden fra dagen efter den sidste levering er modtaget.

Fortrydelsesfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige frist, hvis sælgeren ikke inden aftalens indgåelse angiver, at der er en fortrydelsesret og en standardiseret fortrydelsesformular. Det samme gælder i tilfælde af manglende information om vilkår, deadlines og procedurer for brug af fortrydelsesretten. Hvis den erhvervsdrivende giver oplysningerne i løbet af disse 12 måneder, udløber annulleringsperioden stadig 14 dage efter den dag, hvor køberen modtog oplysningerne.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til sælgeren uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter meddelelse om brug af fortrydelsesretten er givet. Køber dækker de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt, eller sælgeren har undladt at oplyse, at køberen dækker returomkostningerne. Sælgeren kan ikke fastsætte et gebyr for købers brug af fortrydelsesretten.

Køberen kan prøve eller teste varen på en ansvarlig måde for at bestemme varens art, egenskaber og funktion uden fortrydelsesretten bortfalder. Hvis test eller test af varen går ud over, hvad der er berettiget og nødvendigt, kan køberen være ansvarlig for enhver nedsat værdi af varen.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale købsprisen til køberen uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage fra sælger blev underrettet om købers beslutning om at udøve fortrydelsesretten. Sælger har ret til at tilbageholde betaling, indtil han har modtaget varerne fra køberen, eller indtil køberen har fremlagt dokumentation for, at varerne er returneret.

9. Forsinkelse og manglende levering - købers rettigheder og frist for indberetning af krav

Hvis sælgeren ikke leverer varerne eller leverer dem for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller omstændigheder på købers side, kan køber i overensstemmelse med reglerne i kapitel 5 i Forbrugerkøbsloven hold købsprisen tilbage , kræver opfylde lelse , heve aftalen og / eller kræve udskiftning fra sælgeren.

I tilfælde af et krav om misligholdelsesret skal meddelelsen af bevismæssige årsager være skriftlig (f.eks. E-mail).

Opfyldelse

Køberen kan opretholde købet og kræve opfyldelse fra sælgeren. Køberen kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælgeren ikke kan overvinde, eller hvis opfyldelsen vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælgeren, at det er i væsentlig uforholdsmæssighed for købers interesse i, at sælgeren opfylder. Hvis vanskelighederne forsvinder inden for en rimelig tid, kan køberen stadig kræve opfyldelse.

Køberen mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt længe på at fremme kravet.

At løfte

Hvis sælgeren ikke leverer varerne på leveringstidspunktet, opfordrer køberen sælgeren til at levere inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse. Hvis sælgeren ikke leverer varen inden for den yderligere frist, kan køberen annullere købet.

Køberen kan dog straks annullere købet, hvis sælgeren nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering på det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis køberen har meddelt sælgeren, at leveringstidspunktet er afgørende.

Hvis varen leveres efter den yderligere frist, der er fastsat af forbrugeren, eller efter leveringstidspunktet, der var afgørende for indgåelsen af aftalen, skal kravet om annullering fremsættes inden for en rimelig tid, efter at køberen blev opmærksom på leveringen.

Udskiftning

Køberen kan kræve erstatning for et mindre tab på grund af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælgeren beviser, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgerens kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på tidspunktet for aftalen, undgået eller overvundet konsekvenserne af.

10. Mangelfuld situation - købers rettigheder og klagefrist

Hvis der er en mangel ved varen, skal køberen inden for en rimelig tid efter, at den blev opdaget eller skulle have været opdaget, meddele sælgeren, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Køberen har altid klaget i tide, hvis det sker inden for 2 måneder. fra manglen blev opdaget eller burde have været opdaget. Klager kan fremsættes senest to år efter, at køberen overtog varen. Hvis produktet eller dele af det er beregnet til at vare længere end to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køberen eller forholdene på købers side, kan køberen i henhold til reglerne i forbrugerkøbsloven, kapitel 6, alt efter omstændighederne. hold købsprisen tilbage , vælg mellem rettelse og levering , kræver prisreduktion , kræve, at aftalen opsiges og / eller kræves udskiftning fra sælgeren.

Klager til sælgeren skal fremsættes skriftligt.

Korrektion eller genlevering

Køberen kan vælge mellem at gøre krav på manglen eller korrigere levering af lignende varer. Sælgeren kan ikke desto mindre modsætte sig købers krav, hvis gennemførelsen af kravet er umulig, eller sælgeren medfører urimelige omkostninger. Korrektion eller genlevering skal ske inden for en rimelig tid. Sælgeren har i princippet ikke ret til at gøre mere end to afhjælpende forsøg på den samme mangel.

Prisreduktion

Køberen kan kræve en passende prisnedsættelse, hvis varen ikke rettes eller returneres. Dette betyder, at forholdet mellem reduceret og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i defekt og kontraktmæssig stand. Hvis der er særlige grunde til det, kan prisnedsættelsen i stedet sættes lig med betydningen af manglen for køberen.

At løfte

Hvis varen ikke er repareret eller returneret, kan køberen også annullere købet, når manglen ikke er ubetydelig.

11. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

Hvis køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælger eller omstændigheder fra sælgers side, kan sælgeren i overensstemmelse med reglerne i forbrugerkøbsloven, kapitel 9 afhængigt af omstændighederne. holde varen returneres , kræver opfyldelse i aftalen kræve aftalen hævet samt kræve udskiftning fra køberen. Sælgeren vil også være i stand til at kræve i henhold til omstændighederne renter ved forsinket betaling, opkrævningsgebyr og en rimelig gebyr for ikke-afhentede varer .

Opfyldelse

Sælgeren kan opretholde købet og kræve, at køberen betaler købsprisen. Hvis varen ikke leveres, mister sælgeren sin ret, hvis han venter urimeligt længe på at fremme kravet.

At løfte

Sælgeren kan opsige aftalen, hvis der er væsentlig misligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra køberens side. Sælgeren kan stadig ikke trække sig tilbage, hvis hele købsprisen er betalt. Hvis sælgeren fastsætter en rimelig yderligere frist for opfyldelse, og køberen ikke betaler inden for denne frist, kan sælgeren annullere købet.

Renter på forsinket betaling / opkrævningsgebyr

Hvis køber ikke betaler købsprisen i henhold til aftalen, kan sælgeren kræve renter på købsprisen i henhold til loven om forsinket rente. I tilfælde af manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel sendes til køber, hvorefter det hæfter for gebyrer i henhold til inkassoloven.

Gebyr for ikke-afhentede ikke-forudbetalte varer

Hvis køberen ikke samler ubetalte varer, kan sælgeren opkræve et gebyr for køberen. Gebyret skal højst dække sælgerens faktiske udlæg for levering af varerne til køberen. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

12. Garanti

Garanti fra sælger eller producent giver køber rettigheder ud over dem, som køberen allerede har i henhold til obligatorisk lovgivning. En garanti indebærer således ingen begrænsninger for købers ret til klage og krav i tilfælde af forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 9 og 10.

13. Personlige oplysninger

Den person, der er ansvarlig for behandling af indsamlede personoplysninger, er sælgeren. Medmindre køberen accepterer noget andet, kan sælgeren i henhold til persondataloven kun indsamle og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælgeren kan opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personlige oplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for sælgeren at gennemføre aftalen med køberen eller i lovbestemte tilfælde.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til sælgeren inden for en rimelig frist, jf. Punkt 9 og 10. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køberen kontakte Forbrugerrådet for mægling. Forbrugerrådet er tilgængeligt på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommissionens klageportal kan også bruges, hvis du ønsker at indgive en klage. Dette er især relevant, hvis du er en forbruger, der er bosiddende i et andet EU-land. Klagen indsendes her: http://ec.europa.eu/odr .